Felhasználási feltételek

Tekintettel arra, hogy az oldal célja valós személyekből álló közösség építése, a Szolgáltató törekszik arra, hogy a regisztrált tagok valós személyek legyenek. Amennyiben a regisztrált felhasználó nem valós természetes személy, a Szolgáltató a regisztrációt törölheti. Amennyiben alapos okkal feltehető, hogy a regisztrált felhasználó nem valós személy, a szolgáltató felszólíthatja arra, hogy személyazonosságát megfelelő módon igazolja. Amennyiben erre a felszólítástól számított egy héten belül nem kerül sor, a Szolgáltató a regisztrációt törölheti.

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

A felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani. A Szolgáltató a tilalmat rendszeresen megszegő felhasználót kizárhatja, regisztrációját törölheti. Kizárás járhat különösen:
- ha kiskorú felhasználó erotikus képet tölt fel
- ha alapértelmezett képnek állít be pornográf képet
- ha más személy adatait teszi közzé
- ha férfi regisztrál nőnek adva ki magát
- ha nő regisztrál férfinak adva ki magát
- ha nem valós személy az illető

Az erotikus és pornográf tartalom engedélyezett az oldalon, de bizonyos keretek között:
- kiskorú nem tölthet fel erotikus vagy pornográf képet
- alapértelmezettnek pornográf kép nem állítható be
- tiltott az állat és gyermek pornó, azonnali kizárást/törlést von maga után

A felhasználó köteles:
- Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit
- Tartózkodni attól, hogy más felhasználókat és a Szolgáltatót nyíltan vagy burkolt formában rágalmazza, érdekeiket megsértse
- Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja
- Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől
- Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat
- Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen
- Tartózkodni a felhasználók számára szexuális munkalehetőség ajánlásától, valamint pénz vagy más javak felajánlásától szexuális szolgáltatásért cserébe, mely a másik személy számára zaklatásnak minősül
- Tartózkodni a felhasználók számára ellenjavadalmazott szexuális szolgáltatás felajánlásától, az üzletszerű kéjelgés minden formájától az oldalon

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
- Tartózkodni kéretlen levelek (spam), vagy lánclevelek (hoax) küldésétől
- Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának velejárói
- Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat
- Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól
- Tartózkodni olyan adatlap létrehozásától, mely kitalált vagy a felhasználótól különböző személy adataival és képeivel szerepel a rendszerben, és alkalmas más felhasználók megtévesztésére
- Tartózkodni a bejelentés funkció indokolatlan, vagy nem rendeltetésszerű használatától, amely a szolgáltató megtévesztését vonja maga után akarva vagy akaratlanul

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
- Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától
- Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul
- Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz
- Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti
- Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul
- Tarzózkodni a Facebook nevű közösségi oldal megemlítéstől, üzenetben, üzenő falon vagy bármely egyéb helyen

Amennyiben a fenti sorokban foglaltakat megsérti, a Szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére vagy törlésére, vagy egyes szolgáltatások felfüggesztésére vagy korlátozására a felhasználóval szemben. Szolgáltató a jogsértő magatartás elbírálása és annak szankcionálása során minden felhasználót egyenrangúnak tekint, függetlenül attól, hogy a felhasználó rendelkezik-e, vagy a múltban rendelkezett-e bármilyen lejáratú és összegű díjfizetéshez kötődő szolgáltatással. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
A Szolgáltató a regisztráció felfüggesztését vagy törlését, vagy egyes szolgáltatások felhasználó irányában történő felfüggesztését vagy korlátozását megelőzően felszólíthatja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a fenti sorokban foglaltakkal. Az értesítés mellőzésre kerül, ha a késedelem el nem hárítható kárral vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna, vagy ha Szolgáltató úgy találja, hogy a felhasználó visszaeső jogsértő magatartást tanúsít.
Visszaeső jogsértő magatartás esetén szolgáltató végleges tiltást alkalmazhat az oldal egyes szolgáltatásaira vagy magára a teljes oldalra vonatkozólag az adott jogsértő regisztráció vagy regisztrációk mögött álló személlyel szemben. Végleges tiltás esetén szolgáltató jogosult tiltani felszólítás és indoklás nélkül felhasználó minden jelenkori, múltbéli és jövőbeni regisztrációját abban az esetben is, ha az adott regisztrációval felhasználó jogsértő magatartást még nem tanúsított, amennyiben az azonosság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható. A tiltás kiterjedhet olyan regisztrációkra, melyekről megállapítható, hogy a végleges tiltásban részesült felhasználó jogsértő magatartását elősegítették, de a rendelkezésre álló adatok alapján a regisztráció mögött a végleges tiltásban részesült személytől különböző személy áll.
Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti - így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja -, kérheti a Szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Díjfizetéshez kötött szolgáltatások, VIP tagság
A szolgáltató az oldal egyes szolgáltatását díjfizetéshez kötheti. A szolgáltató szabadon határozhatja meg a díjfizetéshez kötött szolgáltatások körét, a díj mértékét és a díjfizetés módját.

Az oldal tagjaként elfogadja, hogy olykor hírlevelet vagy fontos információt tartalmazó levelet kaphat elektronikus formában.

Szerzői jogok védelme
Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Weboldal által tárhelyszolgáltatóként hozzáférhetővé tett információ ; ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét sérti, felhívhatja a Szolgáltatót vagy az Üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A Szolgáltató igyekszik az ilyen kérdéseknek a lehető legrövidebb időn belül eleget tenni, a jogosulttal a jogsértés megszüntetésében, orvoslásában együttműködni.

Az oldal kiskorúak (18 éven aluliak) számára nem ajánlott. Az oldalt mindenki saját felelősségére használja. Az oldalon erotikus és/vagy pornográf tartalmak lehetnek.

A regisztrációval a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a felhasználási feltételeket.